Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

 

 

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul..........................................................

.............................................................

 

 

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

1. Zgłaszający zmianę:

.......................................................................................................................................................

(nazwisko i imię, stały adres zamieszkania)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Numer ewidencyjny działalności gosp. .......................................................

Wnoszę o dokonanie zmiany ( dopisanie - wykreślenie * ) w punkcie........................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

 

 

 

........................................................ ...............................................

( podpis przyjmującego ) ( podpis zgłaszającego )