Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego we ...

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r

 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

za pośrednictwem,

Sądu Rejonowego we Wrocławiu

 

 

Powód: Jan Nowak

Ul. Kacza 12 Wrocław

Wpis do ewidencji 123456

UM we Wrocławiu

 

Pozwany: “INKA” s.c.

Ul. Kocia 12 we Wrocławiu

 

 

Sgn. akt 123/aa/00

 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 222 zł.

 

 

Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego we Wrocławiu zawarte w pkt 4 wyroku z dnia 14.09.2000 r., sgn. akt 123/aa/00

 

 

Zaskarżam orzeczenie Sadu Rejonowego we Wrocławiu o kosztach procesowych, zawarte w powyższym wyroku, doręczonym w dniu 8.10.2000 r., i wnoszę :

1. Zmianę zaskarżonego orzeczenia o kosztach i zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 222 zł

2. Zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych,

 

 

Uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 14.09.2000 r. rozstrzygnął spór o zapłatę należności za transport i z dochodzonej przez powoda kwoty 777 zł zasądził kwotę 776 zł a koszty postępowania zniósł wzajemnie.

Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił faktu, że zasądzoną na rzecz powoda kwotę strony ustaliły w czasie sporu, dokonując wspólnie obrachunku należności za usługi transportowe.

Przepis art. 100 k.p.c. stanowi, że sąd może kosztami procesu obciążyć jedną ze stron w przypadku częściowego uwzględnienia żądania pozwu, jeżeli określenie należnej sumy zależało od wzajemnego obrachunku.

Wobec powyższego zażalenie jest uzasadnione.

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: