Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd w ...

Wrocław, 10.10.2000 r

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

za pośrednictwem,

Sadu Rejonowego we Wrocławiu

 

 

Powód: Jan Nowak

Ul. Kacza 12 Wrocław

Wpis do ewidencji 123456

UM we Wrocławiu

 

Pozwany: “INKA” s.c.

Ul. Kocia 12 we Wrocławiu

 

 

 

Sgn. akt 123/aa/00

 

Wartość przedmiotu  zaskarżenia: 1234 zł.

 

 

 

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd w Bydgoszczy

 

 

Zaskarżam postanowienie sądu o przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy, doręczone w dniu 8.10.2000 r., i wnoszę o :

 

Uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia i zaliczenie kosztów zażaleniowych do kosztów procesu.

 

 

Uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia dniu 8.10.2000 r. przekazał spór Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy uzasadniając to tym, że na terenie działania sądu Bydgoskiego leży większość obiektów objętych sporem.

Takie stanowisko sądu nie jest uzasadnione ponieważ o właściwości sądu decyduje siedziba pozwanego zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c.

Pozwany ma siedzibę na terenie działania sądu Wrocławskiego, stąd wniosek jest w pełni uzasadniony.

 

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: