Zawiadomienie wierzyciela o zamiarze sprzedaży zastawionego towaru

 

 

......................., dnia .......................

Adresat:........................................

 

 

 

Na ręce dłużnika ................................................................................................. (imię i nazwisko)

adres: ...................................... od wierzyciela ....................................... (imię i nazwisko, adres).

Niniejszym przypominam, że zgodnie z ustaleniami umowy zawartej dnia .................................., (opis rzeczy) ................................. została dana pod zastaw jako zabezpieczenie płatności wierzycielowi ................................... (imię i nazwisko).

Jeżeli w terminie ................................. dni nie zostanie przekazana na rzecz wierzyciela ................................. określona w umowie sprzedaży kwota ............................. PLN wraz z odsetkami naliczonymi od dnia dzisiejszego do dnia dokonania płatności, wierzyciel przejmie zastawioną rzecz na własność i dokona jej sprzedaży. Jeżeli zostanie ona sprzedana za kwotę niższą od uzgodnionej w umowie, wierzyciel zwróci się o dopłatę do uzgodnionej kwoty.

 

Wierzyciel: ......................

 

Podpis: ......................