Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

 

 

......................., dnia .......................

Adresat:........................................

 

 

 

 

Niniejszym informujemy, że odstępujemy od umowy zawartej dnia.............................., dotyczącej sprzedaży ........................................ (opis towaru) firmie ......................................... (nazwa firmy) z powodów wymienionych poniżej.

Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę........................... następujących warunków umowy: .......................................

Z uwagi na poniesioną szkodę żądamy zapłaty odszkodowania w wysokości ........................... zł.

 

 

Data:.................... Podpis:....................