Zapytanie o referencje kandydata na księgowego

 

 

 

...................., dnia..........................

Adresat:.........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pan .................................................. (imię i nazwisko) złożył w naszej firmie ofertę pracy na stanowisku księgowego i wymienił Pańskie nazwisko jako osoby mogącej udzielić referencji. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie na piśmie Pańskiej oceny tego kandydata. Zapewniamy, że informacje te traktować będziemy jako poufne.

Z góry dziękujemy,

 

 

Z poważaniem

 

...................................

(podpis)

Wzory umów: