Zapytanie o ceny wyrobów

 

 

 

....................., dnia...............

Adresat.................................

 

Szanowni Państwo,

 

 

Prosimy uprzejmie o przesłanie nam Państwa cen ostatecznych na następujące wyroby:

 

wyrób cena jednostkowa

........................................... ...................................

.......................................... ...................................

Prosimy o podanie cen oraz terminu ich ważności.

 

 

Z poważaniem,

 

.....................................................

(podpis)