Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży

 

 

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI
I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

 

 

 

......................., dnia .......................

Adresat:........................................

 

 


Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr ............................ , które niżej podpisany ........................, zamieszkały w ................................................ sprzedał kupującemu .........................., za kwotę ..................

Niniejszym stwierdzam, iż jestem prawomocnym właścicielem wyżej wymienionych dóbr, że są one wolne od wszelkich obciążeń prawnych, że posiadam pełne, udokumentowane prawo do ich sprzedaży i że nie są obciążone prawami osób trzecich.

Na dowód czego niniejszy dokument podpisuję własnoręcznie, dnia .........................

 

 

.........................................

(podpis)