Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

 

..................................................... ...................................

(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość data)

lub miejsce zamieszkania)

 

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę

 

 

 

Z dniem ................................ wypowiadam Panu(i) ...................................................................

umowę o pracę z dnia .................... z powodu..............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia .................................... .

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy w ................................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia

(siedziba sądu)

niniejszego pisma.

 

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą...............................................................................

(siedziba komisji)

 

 

...................................................................

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

 

 

....................................................................................

(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)

 

 

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzory umów: