Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

..............................., dnia .......................

 

 

 

Sąd Rejonowy

w.................................................................

Wydział Cywilny

 

 

 

Wierzyciel: ............................................................

.............................................................

..............................................................

 

Dłużnik: ................................................................

.................................................................

.................................................................

 

 

 

Sygnatura akt .................................

 

 

 

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

Wnoszę o:

zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o ................................................. przeciwko

pozwanemu ..................................................................................................................................

 

 

 

Uzasadnienie

 

Mądrze uzasadnić i uprawdopodobnić, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ponieść kosztów sądowych.

 

Wobec powyższego wniosek jest zasadny.

 

 

 

........................................................

podpis powoda

Wzory umów: