Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

 

..............................., dnia .......................

 

 

Komornik

przy Sądzie Rejonowym

w.................................................................

 

 

 

Wierzyciel: ............................................................

.............................................................

.............................................................

Dłużnik: ................................................................

...................................................................

....................................................................

 

Sygnatura akt .................................

 

 

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

 

 

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie następujących kwot należnych na mocy wyroku sądowego z dnia ................................. o sygnaturze ........................., któremu nadano klauzulę

wykonalności na rzecz wierzyciela .......................................................... postanowieniem sądu

rejonowego w .................................................................... o sygn. akt........................................

1. należność główna: ................................................................................................................ zł

2. odsetki ustawowe za zwłokę liczone od dnia ........................................................................ .

3. koszty postępowania sądowego w kwocie ........................................................................... zł

4. koszty egzekucji w pełnej wysokości.

W celu wyegzekwowania powyższej należności wnoszę o:

1.                  przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika przez zajęcie

2.                  wierzytelności na tym rachunku, lub

2. wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Wyegzekwowaną należność proszę przekazać na rachunek wierzyciela

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

...........................................................................................

Wierzyciel

Wzory umów: