Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

 

 

..........................., dnia .............................

 

 

 

Urząd Skarbowy

w ...............................................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

 

 

 

Wnioskodawca: ........................................

.........................................

 

 

 

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

 

 

 

Wnoszę o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego nr ...........................................

z dnia ............................................ w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego

za ..................................................................................................................................................

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W uzasadnieniu należy przedstawić fakty i dowody wskazujące, że natychmiastowe wykonanie decyzji może zaszkodzić ważnym interesom strony. Decyzje wydawane w sprawach podatkowych są wykonalne natychmiast z mocy prawa. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji należy złożyć do organu podatkowego, który wydał decyzję wraz z odwołaniem od decyzji.

 

 

 

 

...........................................................................

(podpis wnioskodawcy)