Wniosek o ustanowienie adwokata

 

 

..............................., dnia .......................

 

 

Sąd Rejonowy w.......................................

Wydział Cywilny

 

 

 

Wierzyciel: ............................................................

............................................................

............................................................

 

Dłużnik: ................................................................

.............................................................

..............................................................

 

 

Sygnatura akt .................................

 

 

 

Wniosek o ustanowienie adwokata.

 

 

Wnoszę o:

ustanowienie dla mnie adwokata w sprawie o ............................................................................

przeciwko ....................................................................................................................................

nr sygn. .......................................................

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Sąd Rejonowy w ................................ dnia ........................................ wydał postanowienie o

zwolnieniu mnie od kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną moją i

mojej rodziny. Okoliczności sprawy wymagają dogłębnej znajomości prawa cywilnego oraz

orzecznictwa Sądu Najwyższego zatem wniosek niniejszy jest zasadny.

 

 

 

 

........................................................

podpis powoda

Wzory umów: