Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

 

................... dnia ............................

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ...............................................

 

 

Wnioskodawca:

........................................................

zam. ...............................................

 

 

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..........................................................................

Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej w................................................................. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr .......................... o powierzchni ....................... m2 oraz nr..................... o

powierzchni ................... m2.

 

 

 

.........................................................................

Podpis

 

 

.....................................................

Załączniki:

1. mapa terenu objętego wnioskiem

2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu

3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej