Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

 

......................................., dnia.....................

 

Do: Komornika w ......................................

 

 

Wierzyciel:............................................................

..........................................................

..........................................................

Dłużnik: ................................................................

............................................................

............................................................

 

 

Sygn. akt egzekucyjnych - .........................................

 

 

 

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

 

Wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie .................................................,

prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w ..............................rewiru II z wniosku

wierzyciela ...................................................................................................................................

przeciwko dłużnikowi .................................................................................................................

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu ............................... Komornik Sądu Rejonowego w ......................................... wszczął

postępowanie egzekucyjne i dokonał zajęcia wierzytelności dłużnika ........................................

..........................................................................................................................................., celem

wyegzekwowania należności głównej w kwocie........................................................zł, odsetek

ustawowych od dnia .................................................... do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w

kwocie .................................... zł, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w

.........................................i z dnia.................................... w sprawie ............................................

W dniu ........................................ stawił się dłużnik i dokonał wpłaty .......................................

Wobec zaspokojenia w całości należności wynikających z tytułu wykonawczego, wierzyciel

wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ......................................................

 

 

 

 

.......................................................

wierzyciel

Wzory umów: