Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

 

 

Wrocław, 11 października 2000 r.

 

Prezydent Miasta Wrocławia

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Urzędu Miasta

We Wrocławiu

 

Wnioskodawca: Jan Nowak

zam. we Wrocławiu

ul. Nowacka 1

 

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnoszę o:

1. Przeniesienie nieodpłatnie na mnie własności garażu nr 21, położonego we Wrocławiu przy ulicy Tarnowskiej 5, jako wybudowanego ze środków własnych.

2. Oddanie znajdującego się pod nim gruntu o powierzchni 21 m2 w użytkowanie wieczyste.

 

Uzasadnienie 

Na mocy decyzji z 13.12.1982 Antoni Nowak, mój ojciec uzyskał pozwolenie na budowę garażu we Wrocławiu przy ulicy Tarnowskiej 5.

14.12.1982 roku Zawarto umowę dzierżawy garażu pomiędzy Antonim Nowakiem i ZGM we Wrocławiu na okres 5 lat. Po upływie tego okresu umowę przedłużono aż do dnia dzisiejszego.

Decyzją Miejskiej Rady Narodowej z dnia 12.12.1983 roku wydano zgodę na użytkowanie przedmiotowego garażu.

Pismem z dnia 9.09.1989 ZGM we Wrocławiu potwierdziło przekazania garażu na rzecz moją.

Wobec powyższego wnioskodawca wypełnia warunki przewidziane w art. 211 ust. 1 przywołanej ustawy.

Jan Nowak