Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

 

 

..............................., dnia .......................

 

 

Sąd Rejonowy w.........................................

Wydział Cywilny

 

Wierzyciel: ............................................................

............................................................

............................................................

 

Dłużnik: ................................................................

................................................................

................................................................

 

 

Sygnatura akt ................................

 

 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

 

 

 

Wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia ......................... wydanemu

przez Sąd Rejonowy w .............................. sygn. akt. .................................. z zaznaczeniem, że

dłużnik powinien zapłacić zasądzoną kwotę wraz z odsetkami.

 

 

 

 

 

..........................................................

Wierzyciel

Wzory umów: