Wezwanie do zapłaty czynszu

 

 

 

 

.........................., dnia ................

 

Adresat: ......................................

 

 

Szanowny Panie,

 

 

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od.................... do........................, co stanowi kwotę ..............................PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za najmowane pomieszczenia biurowe, zgodnie z umową najmu z dnia.............................. .

W razie nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

 

 

 

....................................................

(podpis wynajmującego)