Umowa użytkowania

 

 

Zawarta ............................................... w ................................................................... pomiędzy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwaną dalej Użytkownikiem

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Właścicielem.

§1

Właściciel oświadcza, że...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§2

Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1 .

.......................................................................................................................................................

§3

Użytkownik przed zainstalowaniem tablicy reklamowej przedłoży jej projekt Właścicielowi do akceptacji.

§4

Właściciel wyraża zgodę na .......................................................................................................

§5

Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z:

......................................................................................................................................................

§6

Umowa zostaje zawarta na czas od............................. do ..............................

§7

Po wygaśnięciu umowy Użytkownik zobowiązuje się

.......................................................................................................................................................

§8

Z tytułu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest płacić Właścicielowi ................................

.......................................................................................................................................................

 

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§11

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

........................................................... .....................................................

Właściciel : Użytkownik: