Umowa użyczenia samochodu

 

Zawarta dnia .................................... w ....................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Użyczającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Biorącym.

§ 1

1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki ..................................................... koloru

........................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika

..................................................... numer nadwozia ....................................................................,

rok produkcji ................................., którego Użyczający jest właścicielem.

2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki .............................oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC na rok .................. W momencie wydania samochodu bak jest ...................................................

§ 2

Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 4

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

§ 5

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu oddanego do używania.

§ 6

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1na okres od dnia ................ do dnia ......................... . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym, ponadto samochód będzie zatankowany .............................................

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

................................................... ...............................................

Użyczający: Biorący do używania: