Umowa sprzedaży

 

zawarta dnia .......................................w ..................................................................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Sprzedającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Kupującym.

§1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:...................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§2

Cena sprzedaży została ustalona na:.................................................................................złotych pomniejszona o zadatek w wysokości .............................................................................złotych pozostałą kwotę ...............................................................................................................złotych kupujący uiści: ........................................................................................................................................................................................................................................................

§3

Wydanie rzeczy nastąpi w dniu ............................................................................

§4

Sprzedający oświadcza, że na Kupującego przechodzą wszelkie prawa wynikające z ........................................................................................................w związku czym przekazuje Kupującemu:...............................................................................

§5

Z uwagi na na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§6

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................. .................................................

Sprzedający: Kupujący: