Umowa spółki cywilnej

 

 

Umowa spółki cywilnej zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy:

1. ....................................................., zamieszkałym w .........................., ul. ..............................,

2. ....................................................., zamieszkałym w .........................., ul. ..............................,

3. ....................................................., zamieszkałym w .........................., ul. ..............................,

zwanymi dalej Wspólnikami.

 

§1

Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką

Spółka działać będzie pod firmą

..............................................................................................................................Spółka cywilna

Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: .........................................Spółka cywilna

§2

Wspólnik ............................................................................. wnosi .................................złotych,

Wspólnik ............................................................................. wnosi .................................złotych,

Wspólnik ............................................................................. wnosi .................................złotych,

§3

Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają .......................................................................................................................................................

§4

Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach:

Wspólnik ....................................................................................... w............................%,

Wspólnik ....................................................................................... w............................%,

Wspólnik ....................................................................................... w.............................%,

§5

Okresem obrachunkowym spółki .................................................................................................

§6

Spółka zostaje zawarta na czas ....................................................................................................

 

§7

Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności.

§8

Za zgodą wspólników mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy.

§9

Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§12

Umowę sporządzono w ......................... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.

 

................................... .................................. ...............................

podpisy wspólników

Wzory umów: