Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

........................................... .........................................

(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data)

...................................................

numer REGON - EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

 

 

zawarta dnia.................................. w ........................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

 

§ 2

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

.......................................... ........................................................

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

działania w jego imieniu)

Wzory umów: