Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 

........................................... .........................................

(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data)

 

...................................................

numer REGON - EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

]

 

zawarta dnia ......................... w .................................................................................. pomiędzy

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.

§ 2

Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi .......................................................... od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.

§ 3

1.W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości ............................................................ zł, co stanowi ...................% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

2. Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1 będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do .................................................... dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.

§ 4

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się

.......................................................................................................

........................................................................................................

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.......................................... ...............................................................

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

działania w jego imieniu)

Wzory umów: