Umowa o zakazie konkurencji

 

........................................... .........................................

(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data)

 

...................................................

numer REGON - EKD

   

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

zawarta dnia ............................................... w .......................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

 

§ 2

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.......................................... .......................................................

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

                                                                        działania w jego imieniu)

 

 

Wzory umów: