Umowa o wykonanie strony www

 

 

Zawarta dnia ................................. w .......................................................................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

zwany dalej Zamawiającym,

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§1.

Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .

§2

1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: ................................

2. Projekt Strony zawiera:

- zawartość merytoryczną,

- zawartość graficzną,

- system odnośników (linków)

§3.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotową Stronę ...........................................................

§4.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami Projektu lub w trakcie testów funkcjonalnych Strony ,działanie Strony, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:.............................................................................................

§5

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Strony w dniu prezentacji, przyjmuje się że Stronę zaakceptował i odebrał.

§6

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Strony na .............................................................

§7.

Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.

 

§8.

Wszelkie prawa autorskie do Strony przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego

§9.

Za wykonanie Strony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ....................złotych

§10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony osobom trzecim.

§11.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12.

W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.

§13.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla ..........................................................................................................

§14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

....................................................... ..........................................................

Zamawiający: Wykonawca: