Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

 

 

Zawarta dnia ...................................w ...........................................................................pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez

.....................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanymi dalej Pracownikami o następującej treści:

§ 1

1. Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, znajdujące się w ................................... określone w spisie mienia na podstawie inwentaryzacji z dnia ................................................... przeprowadzonej przy ich udziale.

2. Spis mienia o którym mowa w punkcie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Pracownicy przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im łącznie mieniu określonym w § 1 z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia.

§ 3

Za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym mieniu pracownicy ponoszą odpowiedzialność w częściach następujących określonych procentowo od wartości szkody:

............................................................................................. w................................ %

............................................................................................. w ............................... %

.............................................................................................. w .............................. %

§ 4

Każdemu z Pracowników przysługuje prawo wglądu w rachunkowość Pracodawcy dotyczącą rozliczenia powierzonego mienia oraz prawo do udziału w przyjmowaniu i wydawaniu tego mienia.

 

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej

odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. 1974 r. Nr 40 poz. 236, tekst jednolity Dz. U. nr 143 poz. 663 z 1996 roku).

§ 6

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowa została sporządzona w .................... egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

.............................................. .............................................

podpisy pracowników podpis pracodawcy

Wzory umów: