Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania

 

 

Zawarta dnia ................................ w ........................................................................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§ 1.

Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy konserwacje oprogramowania zainstalowanego na komputerach Zleceniodawcy i sprzętu stanowiącego element systemu komputerowego.

§ 2.

Konserwacja oprogramowania polega na:

a. Dostarczanie nowych wersji Oprogramowania

b. Konsultacja w zakresie funkcjonowania i obsługi oprogramowania

c. Opracowywanie Modyfikacji wg potrzeb Zleceniodawcy

d. Konserwacji platformy sprzętowej

e. Usuwaniu nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego

f. Wykonywania kopii zapasowych danych i oprogramowania

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ustalone zostaje według następujących zasad:

a. Za nowe wersje oprogramowania według cen rynkowych ......................................................

b. Za stałą gotowość do świadczenia usług konserwacji oprogramowania, niezależnie od ilości godzin konsultacji:............................................................................................................złotych

c. Za opracowanie modyfikacji:...................................................................................................

d. Za konserwację platformy sprzętowej:.....................................................................................

e. Za usuwanie nieprawidłowości w pracy systemu komputerowego..........................................

f. Za wykonywanie kopii zapasowych:.........................................................................................

2. Wynagrodzenie w wysokości wyżej określonej będzie płatne ..............................................., na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę ...................................................

§ 4.

W wypadku niewywiązania się Zleceniobiorcy ze zobowiązań określonych w § 1 niniejszej Umowy, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę na piśmie, do wykonania czynności konserwacji, wyznaczając Zleceniobiorcy nieprzekraczalny, termin do wykonania tych czynności. W wypadku dalszej zwłoki , Zleceniodawca zleci wykonanie czynności konserwacji innej firmie na koszt Zleceniobiorcy.

§ 5

Granicą odszkodowania za szkody spowodowane niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem konserwacji Oprogramowania jest ....................................................................

§6.

Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z, zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§ 7.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres:................................................................................

Zmiana adresu wymaga powiadomienia drugiej Strona na piśmie, pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za doręczone.

§ 8.

Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ..............................................................terminu wypowiedzenia.

§ 9.

Postanowienia dodatkowe:............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.................................................... ...................................................

Zleceniodawca: Zleceniobiorca: