Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

 

.............................. ...................................

(pieczęć jednostki) (miejscowość i data)

 

UMOWA O PRACĘ

z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

zawarta w dniu .............................. pomiędzy:

 

1)      Pracodawcą ............................................................................................................................ ..................................................................................................... zwanym dalej Pracodawcą

reprezentowanym przez ......................................................................................................, a

2)      Pracownikiem ........................................................................................................................ zatrudnionym na stanowisku ............................................................................................. na .................................................................................................................................................

(okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

 

1.      Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:   

a)      rodzaj umówionej pracy ................................................................................................... (funkcja, specjalność, stanowisko)       ..............................................................................................................................................

b)      miejsce wykonywania pracy ............................................................................................
(nazwa, numer kasy i adres)       ..............................................................................................................................................

c)      wymiar czasu pracy ..........................................................................................................

(pełny etat, część etatu)       ...........................................................................................................................................

d)      wynagrodzenie ................................................................................................................. (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna)       ..............................................................................................................................................

e)      Inne warunki zatrudnienia ................................................................................................
   ..........................................................................................................................................

 

2.      Data rozpoczęcia pracy .......................................................................................................... (data i godzina) 

3.      Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje prowadzenie kasy nr .................................... w ............................................................. na zasadzie pełnej odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych oraz druków znajdujących się w kasie. 

 

4.      Odpowiedzialność materialna Pracownika rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej metodą spisu z natury. 

 

5.      Z powierzonych składników mienia – pieniężnych i rzeczowych – oraz druków Pracownik zobowiązuje się w pełni wyliczyć, pokrywając wszelkie niedobory, szkody i straty powstałe w tym mieniu, jeżeli nie udowodni braku swojej winy. 

 

6.      Podstawą wyliczenia się z powierzonego mienia jest spis z natury na początek i koniec okresu rozliczeniowego oraz dokumentacja przychodowo-rozchodowa kasy, uwzględniająca przychody i rozchody środków pieniężnych (również druków), po potwierdzeniu obrotów i sald ewidencji Pracodawcy. 

 

7.      Wszelkie nadwyżki (superaty) w powierzonym mieniu, ujawnione w rozliczeniu poinwentaryzacyjnym, niezaliczone na poczet niedoborów lub niemożliwe do wyjaśnienia, przechodzą na dobro Pracodawcy. 

 

8.      Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia kasy zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami wydanymi przez Pracodawcę. 

 

9.      Pracodawca zapewnia Pracownikowi dobre warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, świadczenia socjalne i bhp, a także zabezpieczenia mienia kasy odpowiednim systemem ochronnym.

 

10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa pracy i prawa cywilnego.

 

11.  Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracownik, a 2 egzemplarze – Pracodawca.

 

Do umowy załącza się*: 1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................

 

Pracownik przyjmujący

odpowiedzialność materialną

 

...................................... .............................................

(data i podpis Pracownika) (pieczęć i podpis Pracodawcy)

 

*) zakres czynności, instrukcję kasową, instrukcję o kontroli i obiegu dokumentów oraz inne regulaminy lub instrukcje wewnętrzne

 

Wzory umów: