Umowa o pracę członka zarządu spółki

 

................................................ .........................................

(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data)

 

...................................................

numer REGON - EKD

Umowa o pracę członka zarządu spółki

 

zawarta w dniu .............................. w .......................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

.......................................................................................................................................................

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

.......................................................................................................................................................

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

......................................................................................................................................................

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze

.......................................................................................................................................................

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) ...................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................ .

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ....................................... za miesiąc płatne z dołu do ........................ dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia .............................................................................................. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

 

 

.......................................... ......................................................

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby

uprawnionej do działania w jego imieniu)

Wzory umów: