Umowa o pracę

 

......................................... ............................................

(Pieczęć pracodawcy) (miejscowość , data)

 

numer REGON - EKD

 

Umowa o pracę

 

 

zawarta w dniu ................................................ w ........................................................ pomiędzy

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

.......................................................................................................................................................

 

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

.......................................................................................................................................................

 

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

.......................................................................................................................................................

 

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze.......................................................................................

 

§5

 

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) ...................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................

 

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ....................................... za miesiąc płatne z dołu do ................... dnia każdego miesiąca.

 

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia ....................................................................... .

 

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

 

 

.......................................... ......................................................

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby  uprawnionej

do działania w jego imieniu)

Wzory umów: