Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego

 

 

 

Zawarta dnia .......................................... w.................................................................. pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w Umowie Sprzedającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwany dalej w Umowie Kupującym.

§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedający zobowiązuje się do:

1. dostarczenia Kupującemu sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych wg zestawienia zawartego w specyfikacji sprzętu, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy ,

2. zamontowania Sprzętu w miejscu wskazanym przez Kupującego: .........................................

.......................................................................................................................................................

3. uruchomienia Sprzętu jego przetestowania i odpowiedniej konfiguracji;

4. zainstalowania oprogramowania, o którym mowa w § 7 ust. ,

5. przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 2

Przedmiotem dostawy jest Sprzęt wybrany przez Kupującego. Mając na uwadze postanowienie ust. 1, Strony stwierdzają co następuje:

1. Sprzęt nadaje się do prac wymaganych przez Kupującego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Sprzedający oświadcza, że Sprzęt będący przedmiotem dostawy odpowiada standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Kupujący.

§ 3

1. Sprzęt zostanie dostarczony do Lokalizacji wskazanych w §1 ust. 1.

2. Koszty dostawy ponosi ............................................................................................................

§ 4

Odbiór Sprzętu w ramach dostawy nie pozbawia Kupującego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości.

§ 5

Umowa zostanie wykonana w oparciu o harmonogram:

Dostawa.........................................................................termin.....................................................

Dostawa........................................................................termin......................................................

Dostawa........................................................................termin......................................................

§ 6

W dniu dostawy Kupujący, udostępni pomieszczenia, w których Sprzęt ma być zamontowany.

§ 7

Po zamontowaniu i uruchomieniu Sprzętu, Sprzedający dokona konfiguracji Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zainstaluje zakupione oprogramowanie.

§ 8

Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Kupujący nie przystąpi do, Sprzedający upoważniony będzie do dokonania jednostronnego odbioru.

§ 9

Sprzedający rozpocznie szkolenie pracowników Kupującego.....................................................

Szkolenie pracowników Kupującego zostanie przeprowadzone w.............................................

w zakresie obsługi sprzętu:..........................................................................................................

w zakresie obsługi oprogramowania: ..........................................................................................

§ 10

Sprzedający w Dniu Odbioru wyda Kupującemu certyfikat licencji na Oprogramowanie.

§ 11

Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzęt oraz wykonane przez siebie usługi.

§ 12

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu tytułem wynagrodzenia:

za dostarczony Sprzęt: .................................................................................................................

za zamontowanie Sprzętu w Lokalizacjach: ................................................................................

uruchomienie i konfigurację:........................................................................................................

za przeszkolenie pracowników:....................................................................................................

za oprogramowanie:......................................................................................................................

2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na podstawie faktury VAT.

§ 13

W razie zwłoki Sprzedającego w dostawie Sprzętu, która przekracza ........................................ Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy.

§ 14

Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Kupującym oraz informacji, które uzyskał w celu realizacji niniejszej Umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

....................................................... .............................................

Sprzedający: Kupujący