Umowa menedżerska

 

 

Zawarta dnia ........................................ w ................................................................... pomiędzy

Radą Nadzorczą Spółki ................................................................................................................

z siedzibą w ......................................... przy ul. ..........................................................................,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla .....................................w ...........................................

pod nr Rej. ..........................................................................., zwaną dalej Spółką,

którą reprezentuje :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zam. w .......................................... przy ul. .................................................................................,

legitymującym się dowodem osobistym seria .................................. nr ......................................

zwanym dalej Zarządcą.

§ 1.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § ........... umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia ................................. nr .................. powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

§ 2.

Zarządca będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Rada Nadzorcza podejmie działania zmierzające do pozbawienia Zarządcy tej funkcji i dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze.

§ 3.

Do obowiązków Zarządcy należy:

Przedstawianie rocznych planów finansowo-gospodarczych Spółki w terminie do dnia .......................................................................roku poprzedzającego rok obrachunkowy.

Sprawowanie nadzoru nad realizacją wymienionych wyżej planów.

Kierowanie pracami Zarządu.

Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.

Prowadzenie polityki handlowej, marketingowej, finansowej i kadrowej Spółki.

§ 4.

Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzenie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 5.

Rada Nadzorcza może odmówić swojej zgody na dokonanie czynności określonych w § 4 umowy.

§ 6.

Rada Nadzorcza obowiązana jest udzielić odpowiedzi na złożony przez Zarządcę wniosek w terminie ................................................................ Termin powyższy może być przedłużony uchwałą Rady Nadzorczej dwukrotnie.

§ 7.

Zarządca nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań sprzecznych z interesami Spółki. Nie może również zajmować kierowniczych stanowisk ani sprawować innych odpowiedzialnych funkcji w podmiotach, których interesy pozostają w sprzeczności z interesami Spółki. O powyższych okolicznościach Zarządca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w powyższych przypadkach rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.

Zarządca otrzymywał będzie z tytułu wykonywanych obowiązków wynagrodzenie na które składa się:

·        Stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ............................................

·        Premia w wysokości ................... % od wypracowanego czystego zysku Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki.

§ 9.

Umowa obowiązuje od dnia ............................do dnia ..............................................

§ 10.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Radę Nadzorczą możliwe jest jedynie w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy.

§ 11.

Rada Nadzorcza może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w §9 umowy w przypadku:

Podjęcia przez Zarządcę działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami.

Podjęcia przez Zarządcę zawinionych działań przynoszących szkodę Spółce.

§ 12.

W przypadkach przewidzianych w § 7, 11 i 15, jak również w przypadku podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami Zarządca obowiązany jest uiścić Spółce karę w wysokości ....................................................................................................................................

Jeżeli wyrządzona przez niego szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zarządca jest obowiązany wynagrodzić poniesioną przez Spółkę szkodę w pełnej wysokości.

§ 13.

W przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze stron działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy strona obowiązana jest zapłacić drugiej ze stron karę umowną w wysokości .......................................................................................................................................................

§ 15.

Zarządca nie może przed upływem terminu określonego w § 9 rozwiązać niniejszej umowy z wyjątkiem: gdy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządcą istnieje długotrwały konflikt interesów, który nie może być rozwiązany. gdy, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarządcę do podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

§ 16.

Zarządca nie może zarówno w czasie trwania kontraktu, jak i po jego ustaniu ujawniać informacji, których wyjawienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

§ 17.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 19.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

............................................. .........................................

(podpis Zarządcy) (podpis osoby reprezentującej Radę Nadzorczą)

Wzory umów: