Umowa licencyjna

 

 

Zawarta dnia ..................................... w ....................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Licencjobiorcą

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Licencjodawcą

§ 1

Przedmiotem licencji jest program komputerowy, wyprodukowany przez .................................................................... wraz z materiałami towarzyszącymi.

§ 2

1.Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego .....................................................................................

i materiałów towarzyszących,

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty ............................. zł na rzecz Licencjodawcy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od ............... do .................... z możliwością jej przedłużenia.

§ 4

1. Oprogramowanie wraz z materiałami towarzyszącymi jest licencjonowane a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.

2. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej

§ 5

Oprogramowanie stanowi własność licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 6

Licencja na użytkowanie oprogramowania może być udzielona w następujący sposób:

a. w wersji jednostanowiskowej - jedna kopia na jednym komputerze,

b. w wersji wielostanowiskowej - na tylu stanowiskach, na ilu przewiduje producent programu danej wersji.

§ 7

1.Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może :

a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,

b. dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oprogramowanie,

c. tworzyć oprogramowania pochodnego,

d. dokonywać tłumaczeń,

e. wprowadzać zmian do instrukcji,

f. usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i jego kopiach.

2.Licencjobiorca ma prawo wykonać wyłącznie jedną kopię oprogramowania dla celów bezpieczeństwa.

3.Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeb własnego przedsiębiorstwa.

4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, po uzyskaniu zgody licencjodawcy.

5.Naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.

6.Naprawienie szkody licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach powszechnie przyjętych.

§ 8

Licencjodawca i jego dealerzy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.

 

 

 

...................................................... .........................................................

Licencjodawca Licencjobiorca