Umowa dostawy

 

 

Zawarta w .............................................................dnia ............................................... pomiędzy:

....................................................................................................................... zwanym Dostawcą

a

.......................................................................................................................................................

zwanym Odbiorcą.

 

§ 1

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy na miejsce przez niego wskazane następujących towarów:

.............................................................................. w ilości ..................................... .

.............................................................................. w ilości ..................................... .

.............................................................................. w ilości ..................................... .

2. Poszczególne partie towarów będą dostarczane:

I partia do dnia ............................................................................................................

II partia do dnia ...........................................................................................................

III partia do dnia ..........................................................................................................

§ 2

Odbiorca zobowiązuje się towary wymienione wyżej odebrać i zapłacić za towar ustaloną cenę .................................................................... Zapłata nastąpi w ciągu ........................ dni od daty faktycznego dostarczenia partii towarów do Odbiorcy na rachunek Dostawcy w banku ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 3

Przed wydaniem towaru przedstawiciele Odbiorcy i Dostawcy dokonają odbioru w siedzibie

.............................................................................. Wraz z towarami powinien być dostarczony

.......................................................................................................................................................

Towary dostarczone będą w opakowaniach zbiorczych ..............................................................

..................................................................................................................................................... .

§ 4

Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę o przygotowanej dostawie towaru do wydania z .............................................. dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

§ 5

Dostawca będzie dostarczał towary zgodne z polską normą obowiązującą dla danych towarów.

 

§ 6

W przypadku niewykonania umowy w terminie bądź nie przygotowania towarów do wydania, dostawca zapłaci karę umowną w wysokości ....................... % wartości ...................................

towaru za każdy dzień zwłoki.

§ 7

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca, .............. % wartości umownej całego towaru .

2..Ponadto Odbiorca zapłaci karę umowną w wysokości .................. % wartości poszczególnej partii towarów za każdy dzień zwłoki w przypadku nie przyjęcia partii towarów w terminie .

3. Jeżeli Odbiorca nie przyjmie partii towarów w ciągu .............. dni od daty wskazanej w § 1 pkt 2 umowę uważa się za rozwiązaną z winy Odbiorcy.

§ 8

Odbiorca ma prawo kontrolować jakość towaru dostarczanego przez Dostawcę.

§ 9

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 10

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 11

Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie najpóźniej ........................ dni poprzedzającym odbiór dostawy.

§ 12

W kwestiach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

........................................ .......................................

Dostawca Odbiorca