Umowa do gwarancji

 

 

Zawarta dnia ....................................... w .................................................................... pomiędzy

......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Bankiem

a:

......................................................................................................................................................

zwaną dalej Zleceniodawcą

§ 1

Gwarant udziela na wniosek Zleceniodawcy gwarancji kwotę ................................................... Gwarancja jest wystawiona na rzecz ............................................................................................

Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty związane z wystawieniem gwarancji.

§ 2

Zleceniodawca zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania, jakie przyjął na siebie w .......................................................................................................................................................

§ 3

Gwarant zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Beneficjenta gwarancji za Zleceniodawcę z chwilą ich powstania bez badania zasadności

§ 4

Po wypłaceniu Beneficjentowi kwoty z gwarancji Gwarant powiadamia Zleceniodawcę.

Zleceniodawca ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Gwaranta w ciągu ..............................

§ 5

Strony ustanawiają prawne zabezpieczenie na rzecz Gwaranta w formie....................................

.......................................................................................................................................................

§ 6

Zleceniodawca udzieli Gwarantowi pełnej informacji na temat swojej sytuacji finansowej.

§ 7

Gwarant pobierze tytułem prowizji .............................................................................................

§ 8

Niniejsza umowa stanowi dla Gwaranta podstawę do dochodzenia należności.

§ 9

Postanowienia dodatkowe ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

...................................................... ......................................................

Zleceniodawca: Gwarant: