Umowa dealerska

 

 

Zawarta dnia ............................. w ............................................................................. pomiędzy :

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ...............................................................................................................

a

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

reprezentowaną przez ...................................................................................................................

zwaną dalej Dealerem,

§ 1.

Dealer zobowiązuje się do prowadzenia detalicznej sprzedaży na terenie Polski produktów oferowanych w sieci dystrybucyjnej ..................................................................., dostarczanych w kompletach przystosowanych do sprzedaży bezpośredniej .

Dealer zobowiązuje się do dostarczenia klientowi Produktów wraz z całym opakowaniem w stanie nienaruszonym tak jak w chwili otrzymania ich od ........................................................ .

Dealer nie będzie otwierał ani przepakowywał Produktów bez zgody ......................lub klienta.

§ 2.

Dealer będzie nabywał produkty wyłącznie od ......................................................................... .

§ 3.

Wykaz oraz ceny detaliczne produktów stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 4.

........................................................ oświadcza, że jest autoryzowany do sprzedaży wszystkich produktów przez ich producenta ................................................................................................ .

§ 5.

Dealer będzie prowadzić sprzedaż we własnym imieniu, nie będąc agentem, ani przedstawicielem

§ 6.

............................. dostarczać będzie Dealerowi Produkty przeznaczone do sprzedaży na podstawie pisemnych zamówień, kierowanych przez Dealera do ............................................... i specyfikujących zamawiane Produkty oraz zamawianą ilość.

........................................... zastrzega, że Producent może w dowolnej chwili wycofać ze sprzedaży dowolny produkt. W takiej sytuacji ................................... jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia.

§ 7.

Dealer płacić będzie ................................................................................................. za produkty na podstawie wystawionych rachunków w terminie podanym na fakturze.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie ......................................................................................

§ 8.

............................................... dostarczać będzie Dealerowi materiały reklamowe, pakiety demonstracyjne i promocyjne w miarę ich dostępności w firmie .............................................. .

§ 9.

Dealer zobowiązuje się do zapewnienia swoim klientom świadczeń związanych z eksploatacją produktów w zakresie przewidzianym przez umowy licencyjną i gwarancyjną, których egzemplarze znajdują się w opakowaniu produktu.

§ 10.

Dealer informować będzie swoich klientów o warunkach umowy licencyjnej na korzystanie z tych produktów.

Egzemplarze takich umów znajdują się w opakowaniu produktów.

Dealer zobowiązuje się przestrzegać tych postanowień również w odniesieniu do Produktów będących w posiadaniu Dealera. Zobowiązania powyższe są dla Dealera wiążące również po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 11.

Z zastrzeżeniem cen w punkcie 3, Dealer upoważniony jest do ustalania cen, za które będzie sprzedawać produkty swoim klientom.

§ 12.

Dealer nie będzie osobno wynagradzany z tytułu niniejszej umowy. Koszty prowadzenia działalności jako dealera pokrywać będzie we własnym zakresie.

§ 13.

Od chwili wejścia w życie niniejszej umowy Dealer jest upoważniony do używania tytułu "Autoryzowany Partner ...................................... ", oraz może wykorzystywać znaki firmowe Producenta w celach reklamowych zgodnie z zasadami określonymi przez Producenta.

 

 

 

§ 14.

Dealer oświadcza, że zna warunki licencji oraz gwarancji udzielanej przez producenta w ramach standardowych umów gwarancyjnych dla poszczególnych produktów, oraz zobowiązuje się do wyjaśnienia tych zasad swoim klientom.

§ 15.

................................................... nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Dealera lub jego klientów oraz użytkowników za wady oraz skutki wyboru, nabycia i użytkowania Produktów wchodzących w zakres niniejszej umowy. Odpowiedzialność Producenta w tym zakresie wynika wyłącznie z warunków gwarancyjnych dla produktów.

§ 16.

Niniejsza umowa jest ważna do końca roku kalendarzowego w którym została podpisana i będzie przedłużana automatycznie o ile któraś ze strony nie postanowi inaczej.

§ 17.

W przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy ............................................. może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym.

....................................................... może jednostronnie w każdym czasie dokonywać zmian cen sprzedaży oraz upustów dla Dealerów, a także wyłączyć ze sprzedaży dowolne produkty lub wprowadzić dodatkowe.

§ 18.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ........................................ okresu wypowiedzenia, za wyjątkiem sytuacji w pkt. 17

§ 19.

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy wygasają wszelkie inne wcześniej zawarte pomiędzy ....................................................... a Dealerem dotyczące tego przedmiotu.

§ 20.

Dealer nie może przenieść upoważnień i obowiązków niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 21.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz czynności z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

§ 22.

Dealer zobowiązuje się do poinformowania swojego klienta w sprawie umowy licencyjnej oraz przestrzegania praw autorskich.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla ..................................................................................................................................................... .

§ 24.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

 

 

........................................ .......................................