Umowa agencyjno - akwizycyjna

 

 

Zawarta dnia ....................................... w .................................................................... pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Zleceniodawcą

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej Akwizytorem.

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży ..................................................................................... przez Akwizytora w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na jego rzecz.

2.Wykaz przedmiotów podlegających sprzedaży przez Akwizytora zawiera załącznik do umowy.

§2

Akwizytor jest upoważniony do wykonywania czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy na terenie ..........................................................................................

§3

Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa do zawierania umów opisanych w § 1.

§4

Przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Akwizytor nie może korzystać z pomocy osób trzecich.

§5

Zleceniodawca wypłaci Akwizytorowi prowizję w wysokości ....................% od każdej zawartej umowy i każdego zrealizowanego zamówienia, obliczoną na podstawie wystawionych faktur VAT.

§6

Wypłata należnej prowizji będzie dokonywana w oparciu o comiesięczne rozliczenia przedkładane Zleceniodawcy do zatwierdzenia i na podstawie wystawionych w oparciu o te rozliczenia faktur VAT.

§7

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za ................................... miesięcznym wypowiedzeniem.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................ ................................................

Zleceniodawca Akwizytor

Wzory umów: