Ugoda pozasądowa

 

 

Zawarta dnia................................. w ........................................................................... pomiędzy:

............................................................................................................................... zwanym dalej

Wierzycielem

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Dłużnikiem.

§1

Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi ............... zł (słownie......................................................................................... ): na co składa ................... należności głównej i ................................................................................................................. zł z tytułu odsetek.

§2

Dłużnik zobowiązuje się uregulować należność główną w następujący sposób:

.................................................................................................................... wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności.

§3

Z chwilą zapłacenia pierwszej raty należności Wierzyciel wstrzymuje naliczanie odsetek od pozostałej kwoty, a z chwilą zapłacenia ostatniej raty należności głównej odsetki skapitalizuje i umorzy je do połowy.

§4

Ustalona na zasadzie § 3 należność odsetkowa zostanie zapłacona przez Dłużnika w następujący sposób: ....................................................................................................................

§5

Strony zgodnie zawieszają postępowanie toczące się w przedmiotowej sprawie sygn. akt .................................................... dotyczące należności.

§6

Zrealizowanie przez strony postanowień niniejszej ugody jest równoznaczne z wyczerpaniem wszelkich roszczeń i pretensji, jakie strony mogłyby rościć do siebie teraz i w przyszłości.

 

§7

Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................... .......................................................

(Wierzyciel) (Dłużnik)