Ugoda

 

 

Zawarta dnia .................................... w ...................................................................... pomiędzy:

.............................................................................................................................. zwanym dalej

Kupującym,

a

............................................................................................................................... zwanym dalej

Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży .......................................................................................................................................................

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z .............................................................

Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę ................................................................................. zł,

tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób:.....................

.......................................................................................................................................................

§ 3.

Kupujący oświadcza, że nie będzie dochodził odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

§ 4.

Strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą do siebie jakichkolwiek innych pretensji wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z dnia ...................................... dotyczącej przedmiotu ugody. Niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z przedmiotową umową sprzedaży.

§ 5.

Strony ponadto oświadczają zgodnie, iż ugoda niniejsza nie wpłynie na ich wzajemne stosunki. Strony wyrażają wolę dobrej współpracy.

§ 6.

Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.................................................... ........................................................

Kupujący: Sprzedający: