Sprzeciw do wyroku zaocznego

 

 

..................................................

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

Powód: Konrad Kwiat

Ul. Kocia 12 Wrocław

Wpis do ewidencji 23564

UM we Wrocławiu

 

Pozwany: Jan Nowak

Ul. Mysia 12 Wrocław

Wpis do ewidencji 23618

UM we Wrocławiu

 

 

Sgn. akt 123/as/00 Wartość przedmiotu sporu: 728 zł

 

 

 

Sprzeciw do wyroku zaocznego

 

 

Wnoszę o:

1. Uchylenie wyroku zaocznego Sadu Rejonowego we Wrocławiu 2.10.2000 roku sgn. 123/as/00, doręczonego w dniu 3.10.2000 roku i oddalenie powództwa,

2. Zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych,

3. Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu.

 

Uzasadnienie

 

Powód dochodzi w pozwie kwoty 728 zł z odsetkami i kosztami procesu z tytułu należności za wypędzenie szczurów z mojej piwnicy.

Powód wyliczył należność na podstawie częściowego wykonania umowy: dotychczas wypędził szczury z piwnicy przy ul. Dziwnej 24.

Zadanie to jest bezpodstawne, ponieważ umowa o wypędzenie szczurów z 8.04.2000 roku w § 7 precyzuje, że pozwany będzie płacił za każdego doprowadzonego szczura, a nie za odszczurzone pomieszczenie.

Dowód: umowa z dnia 8.04.2000 roku oraz zeznania świadka Anny Lizak ul. Kogucia 12 we Wrocławiu.

Powodowi należy się zapłata za doprowadzone szczury, a nie odszczurzone pomieszczenie, a skoro nie doprowadził jeszcze żadnego szczura to żądanie zapłaty jest przedwczesne.

Uzasadniony jest zatem wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ pozwany nie mógł brać udziału w rozprawie z powodu złego stanu zdrowia.

Dowód: zaświadczenie lekarskie

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: