Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Gospodarczy

 

Powód: Jan Nowak

ul. Kacza 6

Wpis do ewidencji

283012 UM we Wrocławiu

 

Pozwany: Andrzej Kowal

ul. Kogucia 2 Wrocław

Wpis do ewidencji

23237 UM we Wrocławiu

 

 

Sgn. akt GC 246/98 Wartość przedmiotu sporu: 123 ECU

 

Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego

 

 

Zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu oparty na fałszywym dokumencie przewozowym z dnia 11.12. 1999 r. (art. 403 § l k.p.c.) o:

1. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu Sgn. akt GC 246/98 z dnia 10.03.2000 r.

2. Zmianę wyroku przez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 123 ECU z odsetkami ustawowymi,

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy prawomocnym wyrokiem z dnia 10.03.2000 r. oddalił żądanie powoda o kwotę 123 ECU na podstawie, że powód nie udowodnił w sporze, że powiadomił pozwanego w terminie o wysyłce towaru. Za przechowanie towaru w magazynie dworcowym pozwany zapłacił 123 ECU.

Powód zgłosił reklamację przesyłki listem poleconym i wnosił w sporze o zawieszenie postępowania, ale Sąd tego wniosku nie uwzględnił.

W postępowaniu reklamacyjnym poczta ustaliła, że pozwany otrzymał awizo wysyłkowe z wyprzedzeniem przewidzianym w obowiązujących przepisach, lecz sfałszował datę jego otrzymania i przedłożył Sądowi Rejonowemu jako dowód.

Opłatom za przetrzymanie towaru zawinił pozwany. Wyjaśnił też, że pozwany nie był przygotowany na odbiór towaru

Okazało się, że w postępowaniu sądowym pozwany przedłożył awizo wysyłkowe ze sfałszowaną datą otrzymania awiza. Poczta wykazała datę doręczenia, zachodzą podstawy do wznowienia postępowania stosownie do przepisu art. 403 § l k.p.c.

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: