Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Skarżący: Jan Nowak

ul. Kacza 12/11 Wrocław

Przeciwnik: „INKA”s. c.

ul Kogucia 11/12 Kaczogród

 

Wartość przedmiotu sporu: 1500,00 zł.

 

 

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego z dnia 9.10.2000 r.

 

Zaskarżam wyrok sądu polubownego i zarzucam zaskarżonemu orzeczeniu sprzeczność ustaleń sądu z materiałem dowodowym. Wskazując na to wnoszę o:

1. Uchylenie wyroku sądu polubownego z dnia 9.10.2000 r.

2. Zasądzenie od „INKA” s. c. na rzecz Jana Nowaka kosztów procesu według norm przepisanych,

3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku,

4. Przeprowadzeniu rozprawy także podczas nieobecności wnoszącego skargę.

 

Uzasadnienie

 

Strony poddały pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spór, jaki może wyniknąć przy wykonaniu umowy o świadczenie usługi transportu. Przewoźnikiem był skarżący i w sporze przed powołanym sądem dochodzi zapłaty za wykonane przewozy.

Dowód: akta sądu polubownego przy aktach CoTo 123/00.

Na rozprawie sąd polubowny ustalił, że pozwany jeździł z Wrocławia do Bydgoszczy przez Mielec a miał jeździć przez Solec.

Ustalono też, że w następstwie tej zmiany koszty przejazdu zmniejszyły się o 5 zł.. Ustalono wreszcie w postępowaniu przed sądem polubownym, że skarżący fakturę końcową zmniejszył o 6 zł..

Dowód: akta sądu polubownego

Sąd polubowny w wyroku z dnia 9.10.2000 r. oddalił żądanie skarżącego z tej przyczyny, że wykonał on przejazdy niezgodnie z ustaleniami i z tego powodu pozwane „„INKA”„ s. c. mogła by mieć roszczenie o odszkodowanie.

Nie było też zgody „INKA”„ s. c. na zmianę trasy przejazdu. Według sądu polubownego okoliczność, że pozwani mogą żądać odszkodowanie uzasadnia oddalenie roszczenia skarżącego o zapłatę reszty należności w kwocie 1500,00 zł. za wykonanie przewozu. Ustalenia sądu polubownego są błędne. Zmiana trasy nie tylko nie budziła krytycznych uwag skarżącego, ale uważał ją za prawidłową, bo zmniejszyło to koszt transportu i zwiększyło punktualność.

Rozstrzygnięcie sądu polubownego narusza przepis art. 712 § l pkt 4 k.p.c. i wobec tego uzasadnione są wnioski zgłoszone na wstępie.

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: