Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy

 

 

..........................., dnia .............................

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

w ............................................................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: ....................................................

...................................................

 

 

 

 

 

Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy

we właściwym terminie

 

 

Na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn.

zm.) wnoszę skargę na nie załatwienie sprawy wnioskodawcy ...................................................

dotyczącej .....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

 

 

 

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu przedstawiamy sprawę oraz terminy w których powinna ona była być załatwiona.

 

 

 

...................................................

(podpis wnioskodawcy)