Skarga na czynności komornika

 

 

..............................., dnia....................

 

 

Sąd Rejonowy w .......................................

Wydział Cywilny

 

Wierzyciel: .....................................................

....................................................

....................................................

 

Dłużnik: .........................................................

..........................................................

...........................................................

 

 

Wartość roszczenia egzekwowanego: ......................zł

Sgn. akt egzekucyjnych - .........................................

 

 

Skarga na czynności komornika

 

Wnoszę o:

1)..................................................................................................................................................

2) zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ....................................................... do

czasu rozstrzygnięcia niniejszej skargi.

 

 

Uzasadnienie

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

....................................................

podpis

 

Załączniki:

1. odpis skargi

2. .....................

Wzory umów: