Skarga dłużnika na czynność komornika

 

 

Wrocław, 10. 10.2000 r.

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Wierzyciel: Jan Nowak

ul. Kacza 12/18 Wrocław

Dłużnik: Andrzej Kowal

ul. Kacza 11/12 Chełmża

 

 

Sgn. akt Km 123/00

 

Skarga dłużnika na czynność komornika

 

Wnoszę o:

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest samochód zajęty przez komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu w dniu 1.08.2000 roku w egzekucji prowadzonej na rzecz Jana Nowaka,

2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia przez sąd skargi,

3. Zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

Komornik Sądu Rejonowego we Wrocławiu w dniu 8.10.2000 roku zajął mi samochód marki Warszawa na zaspokojenie wierzytelności w kwocie 50,00 zł, objętej tytułem wykonawczym z dnia 1.03.2000 roku sgn. akt 123/00. Mimo mojego oświadczenia, że samochód ten stanowi jedyne źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, żona, nie pracuje, mamy małe dzieci. Jestem kierowcą i samochód jest dla nas jedynym źródłem utrzymania.

Przy czynnościach komornika był obecny wierzyciel Jan Nowak, który nie zgodził się na zwolnienie samochodu od zajęcia komorniczego .tym nie zgodził się na zwolnienie tego przedmiotu z zajęcia komorniczego.

W chwili obecnej pozbawiony zostałem możliwości prowadzenia działalności zarobkowej.

Chełmża jest rejonem uznanym za szczególnie zagrożony bezrobociem strukturalnym i dlatego pozbawianie pracy i kierowanie na zasiłek dla bezrobotnych kolejnego mieszkańca jest działaniem szkodliwym społecznie i nieuzasadnionym.

Zadłużenie zobowiązuję się spłacić w ratach.

 

 

 

Andrzej Kowal

Wzory umów: