Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń (leasing)

 

 

........................, dnia .....................

Adresat:..........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wydzierżawienie Dzierżawcy .................... urządzeń .........., które zostaną zainstalowane pod wskazanymi adresami zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

Umowa, numer .......... zawarta na okres jednego miesiąca/roku.

Najkrótszy termin akceptacji Dzierżawcy upływa dnia: ..............

Zamówienie na zakup urządzenia nr: ..................

Zamówienie dostawy nr : ................

Umowa dostawy nr: ..................

Ważność niniejszej umowy zależy od rezultatów przeglądu i wyrażenia zgody ze strony działu kredytowego Wydzierżawiającego.

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przeniesienia przez Dzierżawcę swoich praw na osoby trzecie lub w przypadku rozwiązania firmy Dzierżawcy bez względu na to, czy byłoby to jego zamierzone działanie, czy działanie przeciw niemu.

Wydzierżawiający może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, jeżeli Dzierżawca dopuszcza się zwłoki za zapłatę czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

 

 

Wydzierżawiający: ........................... Dzierżawca: .................................

(podpis, pełniona funkcja) (podpis, pełniona funkcja)