Prokura

 

Wspólnicy spółki dnia ............................................................................ ustanawiają dla spółki ...................................................................................................................................................... z siedzibą w .................................................................................................................................. Prokurenta w osobie Panu (i) ....................................................................................................... zamieszkałemu w ......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria ....................nr .................................................... wydanym przez...............................................................................................................

do wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie .

 

.......................................... .......................................

podpisy Wspólników

Wzory umów: