Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

 

 

...............................................

 

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy w ..............................................

 

Powód: .................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

Pozwany: ..............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

Wartość sporna ....................zł

 

 

Pozew o zapłatę.

 

 

Powód wnosi o: orzeczenie w wyroku:

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ................................ zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki do dnia zapłaty.

Zasądzenie powodowi od pozwanego kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Powód dochodzi od pozwanego zapłaty kwoty pieniężnej z tytułu odszkodowania wskutek: ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

W oparciu o art. 114, 122, 124 i 125 K. P.

 

 

 

........................................................................

Podpis powoda

Wzory umów: