Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

 

 

................................................................

 

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy w ............................

 

 

Powód: ...........................................

............................................

............................................

Pozwany: ...........................................

............................................

............................................

 

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ...................................................... przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ..........................................................................................................................................

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości .......................

wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

 

Uzasadnienie

 

Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powodem w piśmie z dnia .................................... r., z ........................ okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem .....................

Powód kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pozew oparto na art. 45 k.p.; 187, 333 § 1, 339, 4772 § 1 i 2 k.p.c.

Powód dla pozwanego wykonywał............................................................................................

...................................................................................................................................................

Pozwany swoją decyzje oparł na ...............................................................................................

 

 

 

...................................................................................

Podpis powoda

Wzory umów: